Image
Θέλετε να είστε ο τυχερός που θα κερδίσει το εργονομικό, άνετο, με ιδαίτερο design κάθισμα Contessa;

Ένας τυχερός θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει! Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τα παρακατώ βήματα:

1.    να κάνετε follow στην σελίδα της SATO στο Linkedin
2.    να πατήσετε Like στο συγκεκριμένο Post με τον διαγωνισμό
3.    να καταχωρήσετε το email σας και το τηλέφωνό σας στην φόρμα που ακολουθεί (https://www.sato.gr/el/diagonismos)
4.    Διαβάστε τους όρους χρήσης

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

H εταιρεία με την επωνυμία «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ», και το διακριτικό τίτλο «SATO A.E.», η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, επί της Προβελεγγίου 16 (εφεξής «SATO»), διοργανώνει το Διαγωνισμό με την ονομασία «Κερδίστε ένα κάθισμα Contessa» (εφεξής «Διαγωνισμός»), ο οποίος διενεργείται μέσω της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης www.linkedin.com (εφεξής Linkedin).


Ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 14/02/2019. Ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 18/03/2019. Η κλήρωση θα γίνει στις 19/03/2019.

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό: Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ο συμμετέχων θα πρέπει να επισκεφθεί το διαδικτυακό τόπο www.linkedin.com/company/sato-s.a
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτος (18) έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι και νόμιμοι εκπρόσωποι της SATO και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, καθώς και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι χρήστες πρέπει:

1.    να πατήσουν follow στην σελίδα της SATO στο Linkedin
2.    να πατήσουν Like στο συγκεκριμένο Post με τον διαγωνισμό
3.    να καταχωρήσουν το email τους και το τηλέφωνό τους στην φόρμα που ακολουθεί ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία τους σε προωθητικές ενέργειες

4.    να διαβάσουν τους όρους χρήσης

Ο νικητής θα αναρτηθεί στη σελίδα της SATO στο Linkedin στις 20/03/2019, αφού έχει πραγματοποιήσει όλα τα παραπάνω βήματα, καθώς και τηλεφωνικά.
Το δώρο του διαγωνισμού είναι: ένα κάθισμα Contessa (https://www.sato.gr/el/seating/executive-chairs/contessa-73). 
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν. Την 19η Mαρτίου 2019 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών για την ανάδειξη των νικητών και συγκεκριμένα στις 15.00 μ.μ. επί της οδού Προβελεγγίου 6, Ηράκλειο παρουσία ειδικά εξουσιοδοτημένου ως προς αυτό εκπροσώπου της εταιρείας για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της κλήρωσης και το τυχαίο της επιλογής. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της εν λόγω κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, η SATO διατηρεί το δικαίωμα να την μεταβάλει, με προηγούμενη ανακοίνωση στην σελίδα της www.linkedin.com/company/sato-s.a
Περαιτέρω, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει την διάρκεια του διαγωνισμού ή να μεταβάλει τους όρους του (χωρίς να φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη), αναρτώντας σχετική ενημέρωση / δημοσίευση της όποιας γενόμενης μεταβολής στην www.linkedin.com/company/sato-s.a
Οι νικητές της κλήρωσης καθώς και οι ειδικότεροι όροι της παραλαβής του δώρου θα ανακοινωθούν στη διαδικτυακή σελίδα www.facebook.com/entosfurniture, σε ημεροχρονολογία επιλογής της διοργανώτριας εταιρείας (SATO).
Ο τυχερός νικητής θα πρέπει να έχει αποδεχθεί το δώρο του το αργότερο μέχρι τις 24/03/2019 σε αντίθετη περίπτωση το Δώρο θα κατακυρώνεται στον πρώτο επιλαχόντα της κλήρωσης κατά τη σειρά κλήρωσής του, ο οποίος θα πρέπει να αποδεχθεί το Δώρο του, υπογράφοντας και αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα του γνωστοποιηθεί δήλωση αποδοχής του Δώρου. 

Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να συμμετάσχει μόνον μία (1) φορά στο Διαγωνισμό με τον λογαριασμό που διατηρεί στο Facebook. Η SATO διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμα αποκλεισμού συμμετεχόντων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή ακόμα και ανάκλησης του δώρου, εάν μετά την ανάδειξη των νικητών διαπιστωθεί η μη πλήρωση των όρων του διαγωνισμού. Δεν θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές με περιεχόμενο κακόβουλο ή/και που προσβάλλουν τη δημοσία αιδώ και τα χρηστά ήθη, καθώς και συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες, ανακρίβειες ή άλλα νομικά, πραγματικά και τεχνικά ελαττώματα».

Κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι τα στοιχεία που δήλωσε για την συμμετοχή του στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, είναι αληθή και ακριβή. Η SATO δεν ευθύνεται για τυχόν εσφαλμένα ή αναληθή στοιχεία που θα δηλωθούν/συμπληρωθούν, και απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του συμμετέχοντος. Η SATO, δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση και ευθύνη για την επαλήθευση της ακρίβειας των στοιχείων αυτών.
Η συμμετοχή και τα δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβίβασης. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα προϊόντα ή με υπηρεσίες διαφορετικές από όσα ρητά διατίθενται με την παρούσα στον νικητή .
Για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής των δώρων τους οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω επικοινωνίας στο Facebook αλλά και τηλεφωνικά, εφόσον έχουν καταχωρήσει στην φόρμα το τηλέφωνο τους και το email. Συγκεκριμένα θα ζητείται να δώσουν το πλήρες ονοματεπώνυμο τους, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο τους για περαιτέρω επικοινωνία. Στη συνέχεια οι νικητές καλούνται να μας αποστείλουν με email τα στοιχεία τους, για την αποδοχή του δώρου τους εντός 5 πλήρων ημερών από την ανάρτησης των αποτελεσμάτων της κλήρωσης. Μετά τις 5 ημέρες και εφόσον οι νικητές δεν αποστείλουν τα στοιχεία τους ή υπάρχει αδυναμία εύρεσης κάποιου νικητή, τα δώρα μεταφέρονται στους επόμενους αναπληρωματικούς νικητές, οι οποίοι θα ενημερωθούν με τον ίδιο ως άνω τρόπο. Η SATO ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν παραλάβει το δώρο του. H αποστολή θα γίνει 30 ημέρες μετά την αποδοχή του δώρου.

Η SATO δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία ή για περιστατικά που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου της, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το παρόντα διαγωνισμό και ως εκ τούτου απαλλάσσεται από αυτές. Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την απόδοση των δώρων στους νικητές, η SATO απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.
Η SATO δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ποινική ή αστική ευθύνη προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιαδήποτε ατύχημα, βλάβη ή ζημία τυχόν προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα και δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση (εκ αυτού του λόγου και αιτίας) έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων. 
Οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν και δεν διατηρούν απολύτως κανένα δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, λογότυπα και λοιπά διακριτικά της εταιρείας SATO.
Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα βρίσκονται δημοσιευμένοι στo site www.sato.gr/diagonismos καθ’ όλη τη διάρκεια του παρόντος διαγωνισμού και μέχρι την ανάδειξη των νικητών και την παραλαβή των δώρων. Η ανάγνωση των όρων, προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. H SATO 
δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, εάν για λόγους ανωτέρας βίας ή και περιστατικά που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου και ευθύνης της ενδεικτικά : α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, β) δεν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία στους διαγωνιζόμενους για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς κλπ. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται η SATO.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ –ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Σας ενημερώνουμε επιπροσθέτως ότι :
Ο διαγωνισμός γίνεται με χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας της εταιρείας LINKEDIN.COM. 
Τα παραπάνω δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της σελίδας facebook entos θα χρησιμοποιήσουμε για την διεξαγωγή του παραπάνω διαγωνισμού , την ανάδειξη των νικητών, την δημοσίευση των ονομάτων των νικητών, την επικοινωνία με αυτούς και την αποστολή των δώρων, καθώς και για την αποστολή προωθητικών ενεργειών όταν πραγματοποιούνται. 
Τα δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται ασφαλώς και κοινοποιούνται μόνο στην εταιρεία SATO,  η οποία επίσης δεν διατηρεί τα δεδομένα μετά την παρέλευση 1 έτους από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, χρησιμοποιούνται δε από αυτή για την αποστολή των δώρων στους αναδειχθέντες νικητές και για την αποστολή προωθητικού υλικού. Από την ίδια την εταιρεία SATO τα δεδομένα σας δεν κοινοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες.
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ελευθέρως και αζημίως την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε στέλνοντας μήνυμα στο info@sato.gr
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης ενημέρωσης διόρθωσης και περιορισμού επεξεργασίας των δεδομένων σας για τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της SATO στο τηλέφωνο: 8014011000 ή το email: info@sato.gr
Σε περίπτωση παραβίασης ή μη ικανοποίησης των δικαιωμάτων σας έχετε δικαίωμα να απευθύνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) και ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων εκ μέρους του συμμετέχοντα.
Ο κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι «έλαβα πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων του διαγωνισμού και των σχετικών δικαιωμάτων μου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω στο σύνολο τους, τυγχάνω μεγαλύτερος των 18 ετών και συγκατατίθεμαι ανεπιφύλακτα στην χρήση των προσωπικών μου δεδομένων για τους αναγραφομένους στους όρους του παρόντος διαγωνισμού, σκοπούς».

 

SATO

Λεωφόρος Κηφισίας 250-254, Χαλάνδρι, 152 31

Τ: 213-0181600

Service: 210-4811610

E: info@sato.gr

Ωράριο:
Δευτέρα, Τετάρτη 10.00 - 18.00,
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10.00 - 20.00
Σάββατο 10.00 - 15.00

LINKS
NEWSLETTER
Καταχωρήστε το e-mail σας για να λαμβάνετε το
Ενημερωτικό Δελτίο μας

 
© 2017-2023 SATO. All Rights Reserved.

+30 213 0181 600

popup1 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ!

popup2
Εγγραφείτε στο newsletter της SATO, για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας!


Παρακαλούμε ελέγξτε την αλληλογραφία σας για να απαντήσετε σχετικά στο μήνυμα που θα λάβετε!
popup3

Επικοινωνήστε μαζί μας